Regulamin

§ 1

DEFINICJE

1. Słownik pojęć użytych w poniższym Regulaminie:

Portal – strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zbiór przepisów. 

Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Portalu w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

FED – Usługodawca (w rozumieniu pkt. 6 w art. 2 r. I – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną) to Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków, NIP 6762494475, REGON 362728913, zarejestrowana w rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579562, adres strony internetowej: www.fed.ngo, adres poczty elektronicznej: kontakt@fed.ngo – świadcząca za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora Płatności.

Operator Płatności – inaczej pośrednik usług finansowych.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Portal lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny na rzecz FED z wykorzystaniem usług Operatora Płatności.

Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe FED.

Darczyńca – każda osoba (fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC), która dokonała płatności darowizny.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – udostępnienie możliwości korzystania z Portalu – regulowana Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

KC – Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe FED oraz świadczeniu usług i prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami. 

2. FED udostępnia Użytkownikom Regulamin oraz Politykę Prywatności przed zawarciem Umowy, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej w taki sposób, by druga strona mogła je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

§ 3

KORZYSTANIE Z PORTALU

1. W celu skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi techniczne:

a) dysponować urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu;

b) posiadać dostęp do Internetu;

c) korzystać z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie stron internetowych oraz akceptującej pliki cookies;

d) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w pkt. 1 § 3 niniejszego Regulaminu, wiążą się opłaty – obciążają one Użytkownika.

§ 4

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:

a) prowadzenie konferencji;

b) prowadzenie internetowych kursów edukacyjnych.

2. Użytkownik zainteresowany świadczeniem usług przez FED wypełnia dostępny na Portalu formularz zamówienia danej usługi, który zawiera informację o zakresie realizowanej usługi oraz jej koszcie.

3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z rabatu na niektóre usługi na zasadach wskazanych na stronie z formularzem zamówienia danej usługi.

4. Płatność za usługę może zostać przekazana za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności, a jeśli tak wskazano, to również za pomocą przelewu tradycyjnego na podstawie danych zawartych na Portalu.

5. FED nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Operatora Płatności.

6. Potwierdzenie zamówienia i dokonanej płatności jest wysyłane na adres mailowy Użytkownika, podany w formularzu zamówienia danej usługi.

7. Jeżeli formą opłacenia usługi jest przelew bankowy, to płatność powinna nastąpić w terminie wskazanym przez FED w mailu potwierdzającym zamówienie. Niedotrzymanie terminu płatności przez Użytkownika może skutkować odmówieniem świadczenia usługi przez FED. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie FED.

8. W przypadku umów dotyczących usług związanych z rezerwacją miejsca (np. przy udziale w konferencji) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną (np. internetowe kursy edukacyjne) Użytkownik ma na podstawie niniejszego Regulaminu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi. W takiej sytuacji FED dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego został dokonany przelew przez Użytkownika.

10. FED wystawia fakturę na żądanie nabywcy, przy czym takie żądanie musi zostać zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano całość lub część zapłaty.

11. Usługi są świadczone przez FED z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.

12. FED stara się udzielić odpowiedzi na zapytania Użytkowników w jak najkrótszym czasie, jednak nie gwarantuje minimalnego czasu odpowiedzi na zapytania e-mail, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy wiadomość e-mail od Użytkownika zostanie zakwalifikowana przez konto pocztowe jako SPAM.

§ 5

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

1. Użytkownik przekazując Darowiznę dokonuje czynności prawnej uregulowanej w art. 888 § 1 KC. Umowa Darowizny polega na zobowiązaniu się Darczyńcy do bezpłatnego świadczenia pieniężnego na rzecz FED kosztem swego majątku. 

2. Dokonanie przelewu środków finansowych za pośrednictwem Portalu skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1 zdanie 2. KC, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

a) przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności;

b) przelewu tradycyjnego na podstawie danych zawartych na Portalu.

4. FED nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Operatora Płatności.

§ 6

ZWOLNIENIA PODATKOWE

1. Darowizny przekazane na działania FED można odliczyć od dochodu:

a)  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),

b)  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

§ 7

OSTRZEŻENIE

1. FED przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. 

2. FED będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich uwag i podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FED. Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z FED za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@fed.ngo

2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania danych oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawarte są na stronie strona Polityka Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Portalu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka plików Cookies.

§ 9

REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji, którą należy kierować pod adres e-mail: kontakt@fed.ngo

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dostarczenia poprzez odpowiedź FED na adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie.

§ 10

ZMIANY REGULAMINU

1. FED zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie ograniczają praw nabytych  Darczyńców, które przysługiwały im przed wejściem zmian w życie.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem § 10.

2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a FED.

3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres poczty elektronicznej, o którym mowa w  § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.