Polityka prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, Plac Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków, NIP 6762494475, adres poczty elektronicznej: kontakt@fed.ngo

Szanując prywatność Użytkowników Portalu, a także biorąc pod uwagę zmiany w obowiązujących przepisach, udostępniamy poniższe dokumenty, tak aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DARCZYŃCY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacją Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: kontakt@fed.ngo
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:
  a) w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny pieniężnej zawieranej z Administratorem, w związku z przekazaniem przez Panią/Pana kwoty darowizny z wykorzystaniem usługi elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: http://wspolnydialog.fed.ngo, która to płatność jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),
  b) w celu wykonywania obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c) w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), na potrzeby obrony przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail kontakt@fed.ngo
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców (np. Facebook, YouTube, Instagram) dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacją Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: kontakt@fed.ngo
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celuprowadzenia działalności statutowej w ramach edukacji chrześcijańskiej i formacji duchowej, m.in. organizacji konferencji, prowadzeniu działalności wydawniczej oraz działalności edukacyjnej i informacyjnej, również w formie elearningu – – podstawa prawna przetwarzania:Art. 6 pkt.1 c) RODO – realizacja działalności statutowej
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Np.: udział w konferencji – minimum zgodnie z ustawą o rachunkowości 5 lat oraz bieżący rok obrachunkowy
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail kontakt@fed.ngo
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców (np. Facebook, YouTube, Instagram) dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KORESPONDENCJA I MARKETING

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacją Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: kontakt@fed.ngo
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:
  a) w celu prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z pytaniami kierowanymi do Administratora, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  b) w celu prowadzenia działań marketingowych, zwłaszcza analiz statystycznych i wewnętrznych statystyk w celu polepszania i planowania prowadzonej przez siebie działalności (np. zasięgu terytorialnego działalności), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  c) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na ich otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  d) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli ich wysyłanie stanowi realizację umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem (np. usługa newslettera) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  e) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na komunikacji z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany przez siebie numer telefonu – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  f) w celu prowadzenia innych działań marketingu bezpośredniego (np. wysyłka życzeń drogą poczty tradycyjnej), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  g) w celu przechowywania na potrzeby archiwizacyjne, w tym wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i podejmowania obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do wycofania zgody.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail kontakt@fed.ngo
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców (np. Facebook, YouTube, Instagram) dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – STRONY UMOWY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacją Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: kontakt@fed.ngo
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy cywilno-prawnej i umowy sprzedaży – podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 pkt.1 b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą); i Art. 6 pkt.1 c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail kontakt@fed.ngo
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców (np. Facebook, YouTube, Instagram) dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.